Komisija za javno privatno partnerstvo

Komisija je obrazovana Odlukom o obrazovanju Komisije za javno-privatno partnerstvo (“Službeni glasnik RS”, broj 13/12), koju je donela Vlada. Ovom odlukom, u Komisiju, koja broji devet članova, imenovani su predsednik i članovi Komisije na predlog predsednika Vlade, ministarstva nadležnog za poslove ekonomije i regionalnog razvoja, ministarstva nadležnog za poslove finansija, ministarstva nadležnog za poslove infrastrukture, ministarstva nadležnog za poslove rudarstva, ministarstva nadležnog za poslove komunalnih delatnosti, ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine, autonomne pokrajine i grada Beograda. Predstavnik ministarstva nadležnog za poslove ekonomije i regionalnog razvoja je ujedno i predsednik Komisije, a predstavnik ministarstva nadležnog za poslove finansija je zamenik predsednika Komisije. OVDE se možete detaljnije upoznati sa značajem i ulogom Komisije. 

Dragan Stevanović, predsednik KomisijeRođen u Surdulici 1973. godine. Osnovnu i srednju školu završio je u Novom Travniku u Bosni i Hercegovini, a Višu školu za poslovne seketare i menadžment u Sremskim Karlovcima gde stiče zvanje ekonomista – operativni menadžer. Osnovne akademske studije završava na Fakultetu za poslovno industrijski menadžment, Union univerziteta u Beogradu.

U periodu od 2000. do 2008. godine bavio se privatnim poslom proizvodnje i trgovine. Od 2004. godine obavlja funkciju predsednika SO Surdulica, a 2008. godine biva izabran za narodnog poslanika u Skupštini Republike Srbije, gde je bio član Odbora za privatizaciju i Odbora za međunacionalne odnose. Državni je sekretar u Ministarstvu privrede.

Andrijana Jovanović, zamenik predsednika Komisije


Rođena 1988. godine u Paraćinu. Diplomirala je na Fakultetu političkih nauka, Univerziteta u Beogradu, avgusta 2011. godine i stekla zvanje diplomiranog politikologa za međunarodnu politiku, posle čega je 2013. godine završila i Master studije politikologije, smer Javna uprava, lokalna samouprava i javne politike na Fakultetu političkih nauka. Trenutno pohađa doktorske studije politikologije na Fakultetu političkih nauka. Objavila je više naučnih i stručnih radova na temu javno-privatnog partnerstva i učestvovala na domaćim i međunarodnim konferencijama.

Od novembra 2012. godine obavlja stručne poslove u Komisiji za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije. Govori engleski i italijanski jezik.

Milica Zorić, član Komisije

Rođena 1957. godine u Vinkovcima.Diplomirala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Zagrebu 1980. godine, pravosudni smer.

Od 1981. do 1995. godine radila kao pravna savetnica u Republičkom penzijskom fondu u Zagrebu.Šefica je Odseka za sistemsko uređenje oblasti geologije i rudarstva u Ministarstvu rudarstva i energetike.Služi se engleskim i nemačkim jezikom.

Branislav Blažić, član Komisije


Rođen je u Kikindi, 1957. godine. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu. Specijalista je opšte hirurgije. U više mandata bio je biran za poslanika na saveznom, republičkom i pokrajinskom nivou. Obavljao je funkciju ministra zaštite životne sredine u Vladi Republike Srbije od 1998. do 2000. godine. Bio je predsednik opštine Kikinda  u periodu: maj 2004. - maj 2008. godine, i maj 2008. - oktobar 2008. godine. U periodu od 2014. do 2017. godine bio je predsednik Odbora za zaštitu životne sredine Narodne skupštine Republike Srbije. Od oktobra 2017. godine  obavlja poslove državnog sekretara u Ministarstvu zaštite životne sredine.

Služi se engelskim i ruskim jezikom.

Ognjen Bjelić, član KomisijeRođen je 10. marta 1979. godine u Subotici. Završio je Ekonomski fakultet u Novom Sadu, smer za finansije i računovodstvo.

Bio je zaposlen na Novosadskom sajmu kao menadžer projekata, između 2004. i 2007. godine, a u periodu od 2007. do 2016. godine se bavio upravljanjem razvojnim projektima na lokalnom i regionalnom nivou u Republici Srbiji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Savetnik ministra za regionalni razvoj i lokalnu samoupravu bio je 2013. i 2014. godine. Na mesto pokrajinskog sekretara za regionalni razvoj i međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu izabran je u junu 2016. godine. Govori engleski jezik.

Miodrag Poledica, član Komisije


Rođen 1969. godine u Beogradu. Zvanje diplomiranog saobraćajnog inžinjera za integralni transport stekao na Saobraćajnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1995. godine. Specijalističke studije: Menadžment javne uprave (Fakultet organizacionih nauka u Beogradu, 2009.)

Trener je za Godišnje operativno planiranje i Srednjoročno planiranje pri službi za upravljanje kadrovima Vlade Republike Srbije. Državni je sekretar u Ministarstvu građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture.
Govori engleski jezik.

Aleksandra Damnjanović, član Komisije


Rođena je 1961. godine u Obrenovcu. Diplomirala je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Od 2012. do 2014. bila je pomoćnik ministra građevinarstva i urbanizma, odgovorna za rad Sektora koji se bavi izdavanjem građevinskih i upotrebnih dozvola, energetsku efikasnost u zgradarstvu, građevinsko zemljište, republičku građevinsku i komunalnu inspekciju i upravno-pravni nadzor u oblasti državnog premera i katastra.

U periodu od 2004. do 2012. godine bila je pomoćnik ministra u Ministarstvu za kapitalne investicije, Ministarstvu infrastrukture, Ministarstvu zaštite životne sredine, rudarstva, prostornog planiranja i urbanizma.Govori engleski jezik.

Goran Vesić, član Komisije


Rođen 1969. godine. Osnovnu školu i Gimnaziju završio je u Kraljevu, a diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu.

Član je Upravnog odbora Privredne komore Beograda od 2013. godine. Vlada Republike Srbije izabrala ga je za sekretara Privremenog organa grada Beograda u novembru 2013. godine, a aprila iste godine za gradskog menadžera grada Beograda.

Savetnik je na projektima nekoliko vlada u regionu.

Radoje Savićević, član Komisije


Rođen 1976. godine u Beogradu. Diplomirao na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu 2001. godine. Trenutno pohađa doktorske studije na Pravnom fakultetu Univerziteta u Nišu.

U periodu od 2001. do 2003. godine radi u privatnom sektoru, a od 2003. do 2013. godine angažovan je u Ministarstvu rada, zapošljavanja i socijalne politike na normativno-pravnim poslovima i poslovima socijalnog osiguranja, gde je rukovodio odsekom za međunarodne sporazume o socijalnom osiguranju. Bio je član i šef državnih delegacija koje su radile na zaključivanju više od dvadeset međudržavnih sporazuma o socijalnom osiguranju. Od 2013. do 2014. godine obavljao je dužnost državnog sekretara u Ministarstvu regionalnog razvoja i lokalne samouprave, zaduženog za sistem lokalne samouprave, međunarodnu saradnju i opšte i pravne poslove.

Od septembra 2014. godine obavlja dužnost sekretara u Ministarstvu privrede. Govori engleski jezik. 

 
 


 


 


 VLADAUSAID

● Komisija za javno-privatno partnerstvo Vlade Republike Srbije ●

Copyright (c) Komisija za JPP. Sva prava zadržana. Projekat podržan od strane USAID. Develpoed by Web Factory.